AJANKOHTAISTA

KEVYTAUTOLAIT KUMOON

Hallitus esittää, että Tasavallan presidentti vahvistaisi eduskunnan päätöksen mukaisesti kevytautolait kumoavan lain. Tasavallan presidentti vahvisti lain torstaina 22. lokakuuta 2020, ja se tulee voimaan 1. marraskuuta 2020.

Kevytautoja koskevat lait kumotaan, koska EU:n komissio ei Suomen viranomaisten aktiivisesta vaikuttamistyöstä huolimatta antanut Suomelle poikkeuslupaa kevytautojen käyttöönottoon. Komission mukaan Suomessa vuonna 2018 hyväksytyt lait ovat EU:n ajokorttidirektiivin vastaisia.

Komission toimenpiteiden taustalla vaikuttavat sen vastaanottamat useat Suomen kevytautolakeja koskevat kantelut.

Alun perin kevytautolakien oli tarkoitus tulla voimaan 1.11.2019 alkaen, mutta eduskunta päätyi syksyllä 2019 tekemällään päätöksellä lykkäämään lakien voimaantuloa vuodella 1.11.2020 saakka.

Koska EU:n komissiota tyydyttävää ratkaisua kevytautolakien muuttamiseksi paremmin direktiiviä vastaavaksi ei ollut löydettävissä tänä aikana, todettiin lakien kumoaminen lopulta ainoaksi oikeudellisesti päteväksi vaihtoehdoksi. Näin ollen kevytautoja ei ole mahdollista ottaa Suomessa käyttöön ainakaan lähivuosina. Suomi pyrkii vaikuttamaan EU:n ajokorttidirektiivin tulevaisuuteen.

Liikenne- ja viestintäministeriön aktiivinen yhteydenpito komission suuntaan jatkuu ajokorttidirektiivin mahdollisen uudistamisprosessin aikana. Komission mukaan sen järjestämä julkinen kuuleminen ajokorttidirektiivistä on tarkoitus avata vielä syksyn 2020 aikana. Komission lainsäädäntöehdotus annetaan mahdollisesti alkuvuodesta 2021.

Suomella on hyvät edellytykset tarjota direktiivin uudistamiseksi komissiolle konkreettisia ehdotuksia ja ratkaisuja, joilla voidaan edistää nuorten kuljettajien turvallista liikkumista.

Euroopan unionin lainsäädäntömenettely vie itsessään keskimäärin 1-2 vuotta komission annettua säädösehdotuksensa.

Tämän lisäksi tulee huomioida kansallisen täytäntöönpanon edellyttämä aika.

< Takaisin